خانه   »  فصلنامه شماره دو  »  شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های توسعه بازار

شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های توسعه بازار

شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های توسعه بازار

شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های توسعه بازار شرکت صنعتی زر ماکارون

نویسندگان: محمود حسینی ، رحیم محترم ، احمد اسعدی کرگان

چکیده
در بین صاحبنظران بازاریابی بین الملل این اعتقاد وجود دارد که برخورداری شرکت ها از نوع مناسب استراتژی به منظور افزایش عملکرد صادراتی و دستیابی به سطح مطلوبی از آن یک مقوله مهم و حیاتی در بازار رقابتی امروز محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های توسعه بازار صادراتی در شرکت زر ماکارون انجام گرفت. برای این منظور، از مدل آلباوم و همکارانش (۲۰۰۲) استفاده شد. نتایج مطالعات این پژوهشگران نشان داده است که برای ارتقاء عملکرد صادراتی، بایستی بین نوع استراتژی توسعه بازار و عوامل درونی و بیرونی شرکت انطباق وجود داشته باشد.
برای شناسایی این عوامل، مصاحبه ای با یکی از نمایندگان جامعه آماری پژوهش انجام گرفت. نحوه گردآوری داده ها، روش توصیفی از نوع مطالعه موردی بود. در این پژوهش حجم فروش بیشتر، دیدارهای منظم از بازارهای صادراتی و ریسک پذیری زیاد مدیریت به عنوان عوامل مشوق استراتژی گسترش بازار و قیمت گذاری رقابتی، دیدگاه بین المللی مدیریت، توانمندی های بازاریابی، انطباق محصول، هزینه بالای دسترسی به بازار هدف به عنوان عوامل مشوق استراتژی تمرکز بازار شناسایی شدند. در پایان این پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی نیز برای بهبود و ارتقای وضعیت صادرات در حوزه مورد پژوهش ارائه گردید.

واژگان کلیدی: استراتژی صادراتی، استراتژی تمرکزبازار، استراتژی گسترش بازار، عملکرد صادراتی، ماکارونی

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

شناسایی عوامل استراتژیک مؤثر بر رشد و توسعه صادرات شهلا نصرتی و فخرالدین معروفی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده صادرات يكي از صنايع با سابقه در كشور ايران بوده و در سالهاي اخير نيز با افزايش توجه سرمايه‌گذاران مواجه شده است. در عين حال، افزايش رقابت و همچنين واردات محصولات مشابه باعث ايجاد چالش‌هاي ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top