تأثیر اعتبار برند ورزشی ایرانی بر متغیرهای ادراکی و تمایلات رفتاری مصرف‌کنندگان

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۳، شماره ۶، بهار ۹۶

رسول مرادی هزاری* (الف)، سعید صادقی بروجردی (ب)، انسیه فردی (ج)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اعتبار برندهای ورزشی ایرانی بر متغیرهای ادراکی و تمایلات رفتاری مصرف کنندگان در صنعت پوشاک ورزشی کشور میباشد. تعداد ۳۴۰ نفر از مشتریان برندهای ورزشی ایرانی در فروشگاههای ورزشی شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. پس از آن نیز اطلاعات با استفاده از تحلیل عاملی و آزمون مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد.
نتایج پژوهش نشان داد که شاخصهای برازش مدل مطلوب و مورد تأیید قرار گرفت و اعتبار برندهای ورزشی ایرانی اثر معناداری بر متغیرهای ادراکی و تمایلات رفتاری مشتریان دارد. به طور کلی میتوان بیان کرد که اعتبار صرف برند ورزشی ایرانی برای موفقیت آن کافی نبوده و زمانی که مصرف شود و کیفیت آن در ادراک مشتریان مورد پذیرش قرار گیرد، اثرگذارتر است. ایجاد ذهنیت مثبت در ادراک مشتریان نیز زمانی رخ میدهد که اعتبار برند بر مبنای خرید و رضایت از آن مطرح شود و تنها نام و اعتبار یک برند برای ایجاد یک تغییر مثبت، مؤثر نیست.

واژگان کلیدی: اعتبار برند، متغیرهای ادراکی، تمایلات رفتاری، برندهای ورزشی، مشتریان

 

دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید