بازاریابی اجتماعی

بررسی رابطه بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر، دوره ۲، شماره ۴، پاییز ۹۵

امیر مولا * (الف)

چکیده

در ﻋﺼﺮی ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی روز ﺑـﻪ روز ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و‬‫ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ می‌یابد نمی‌توانند بدون توجه به قبول ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ های اجتماعی خویش در قبال ذینفعان و جامعه در شرایط فرارقابتی همچنان به حیات خویش ادامه دهند. آیا بازاریابی اجتماعی و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ پذیری شرکت ها در ارتقاء ارزش برند آنها اثرگذار است؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ در این پژوهش رابطه میان بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند کارخانه نساجی شهرستان بروجرد مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین ارزش ویژه برند از مدل آکر استفاه شد که در آن ارزش ویژه برند به وسیله چهار متغیر آگاهی از برند, تداعی برند, کیفیت درک شده توسط مشتری و وفاداری به برند سنجیده می شود. برای اندازه گیری بازاریابی اجتماعی نیز از مدل کاتلر، روبرتو و لی استفاده شد که در آن بازاریابی اجتماعی بر اساس چهار متغیر مسائل مربوط به سلامتی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، محافظت از منابع طبیعی و محیطی و مشارکت های اجتماعی سنجیده می شود. تعداد اعضای نمونه آماری ۱۰۰ نفر می باشد که ۶۷ نفر آن را مردان و بقیه را زنان تشکیل می دهند. باتوجه به نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مشخص می شود که بین بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند رابطه معنادار ومثبتی وجود دارد. ضمن آنکه نتایج آزمون مربع کای از اثر پذیری ارزش برند از متغیرتعدیل کننده جنسیت حکایت دارد در حالی که جنسیت بر بازاریابی اجتماعی تاثیر معناداری نداشته است. ‬‬‬

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند، بازاریابی اجتماعی، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اجتماعی سازمانی

 

| برای دانلود باید عضو شوید

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید