خانه   »  فصلنامه شماره سه  »  بررسی تاثیر نگرش و قصد خرید مشتریان برندهای خرده فروشی

بررسی تاثیر نگرش و قصد خرید مشتریان برندهای خرده فروشی

بررسی تاثیر نگرش و قصد خرید مشتریان برندهای خرده فروشی

بررسی تاثیر نگرش و قصد خرید مشتریان برندهای خرده فروشی بر اعتماد، بدبینی و سود درک شده مطالعه موردی: فروشگاه زنجیره ای اتکا در شهرستان اراک

نویسندگان: حسن درویش پور، دکتر نادره السادات نجفی زاده و داریوش کیانی راد

چکیده
این پژوهش نتیجه یک کار میدانی است،که هدف آن بررسی تاثیر نگرش و قصد خرید مشتریان برند های خرده فروشی بر اعتماد،بدبینی و سود درک شده میباشد،پژوهش حاضر به دنبال ارائه و آزمون مدلی در حوزه برند های خرده فروشی که دارای چهار فرضیه است می باشد ،در این تحقیق جهت برآوردن اهداف مورد نظر پرسشنامه های شامل بر ۳۴ سوال در بین ۳۶۰نفر از مصرف کنندگان محصولات فروشگاه اتکا در شهرستان اراک با توجه به روش نمونه گیری در دسترس توزیع شد که ۳۴۱ پرسشنامه جمع آوری وبه منظور آزمون مدل از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قصد خرید با نگرش،نگرش با سود درک شده، بدبینی با سود درک شده ،داری یک تاثیر مثبت و معنی دار هستند واعتماد با سود درک شده دارای تاثیر معنی دار نیستند.

واژگان کلیدی: نگرش، برند های خرده فروشی، بدبینی، سود درک شده، قصد خرید

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

تاثیر ریسک ادراک شده و اعتماد مشتریان بر خرید آنلاین مشتریان فروشگاه اینترنتی اکبر ناصر نصیر و شوبرت مارکوسیان فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 ‌ چکیده پژوهش حاضر با هدف سنجش عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان از فروشگاه‌های اینترنتی صورت گرفته است. این روابط با در نظر گرفتن اعتماد مشتریان و ریسک ادراک‌شده صورت گرفته ...
بررسی تاثیر شخصیت برند بر پیامدهای مرتبط با آن (اعتماد، وابستگی، تعهد) مطالعه موردی : شرکت داروسازی بهداشتی پرمون نویسندگان: دکتر پیمان غفاری آشتیانی (الف)، سعید میر* (ب) چکیده این تحقیق به منظور بررسی تاثیرشخصیت برند بر پیامدهای مرتبط با آن یعنی اعتماد، وابستگی و تعهد با روش علی انجام گردید. پس از ارائه چارچوب کلی تحقیق 3 ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top