خانه   »  فصلنامه شماره چهار  »  بررسی رابطه بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند

بررسی رابطه بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند

بررسی رابطه بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند

بررسی رابطه بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند (نمونه موردی: کارخانه نساجی بروجرد)

امیر مولا * (الف)
الف: کارشناس ارشد  مدیریت بازرگانی amirmola89@gmail.com

چکیده
در ﻋﺼﺮی ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی روز ﺑـﻪ روز ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و‬‫ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ می‌یابد نمی‌توانند بدون توجه به قبول ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ های اجتماعی خویش در قبال ذینفعان و جامعه در شرایط فرارقابتی همچنان به حیات خویش ادامه دهند. آیا بازاریابی اجتماعی و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ پذیری شرکت ها در ارتقاء ارزش برند آنها اثرگذار است؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ در این پژوهش رابطه میان بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند کارخانه نساجی شهرستان بروجرد مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین ارزش ویژه برند از مدل آکر استفاه شد که در آن ارزش ویژه برند به وسیله چهار متغیر آگاهی از برند, تداعی برند, کیفیت درک شده توسط مشتری و وفاداری به برند سنجیده می شود. برای اندازه گیری بازاریابی اجتماعی نیز از مدل کاتلر، روبرتو و لی استفاده شد که در آن بازاریابی اجتماعی بر اساس چهار متغیر مسائل مربوط به سلامتی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، محافظت از منابع طبیعی و محیطی و مشارکت های اجتماعی سنجیده می شود. تعداد اعضای نمونه آماری ۱۰۰ نفر می باشد که ۶۷ نفر آن را مردان و بقیه را زنان تشکیل می دهند. باتوجه به نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مشخص می شود که بین بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند رابطه معنادار ومثبتی وجود دارد. ضمن آنکه نتایج آزمون مربع کای از اثر پذیری ارزش برند از متغیرتعدیل کننده جنسیت حکایت دارد در حالی که جنسیت بر بازاریابی اجتماعی تاثیر معناداری نداشته است. ‬‬‬
کلید واژه ها: ارزش ویژه برند، بازاریابی اجتماعی، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اجتماعی سازمانی.

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

تاثیر بکارگیری خدمات موبایل بانک بر ارزش ویژه برند بانک انصار از دیدگاه مشتریان مهران فولادی* (الف)، محمود طاهریان فر(ب) چکیده این مطالعه به شناسایی اثرات احتمالی ابعاد بکارگیری خدمات موبایل بانک (ویژگی‌های فناوری موبایل بانک، ویژگی‌های جمعیت شناختی کاربران و ویژگی‌های روان شناختی کاربران) بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان در بانک انصار می‌پردازد تا مشخص ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top