خانه   »  فصلنامه شماره شش  »  بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند

بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند

بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند

بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند ، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند

سید قاسم سلیمی زاویه

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره ۳، شماره ۶، بهار ۱۳۹۶

چکیده
وفاداری به برند به عنوان یکی از تاکتیک های اصلی بازاریابی، جهت پاسخ گویی بهتر به تهدیدات رقابتی و درآمد بیشتر، از مهم ترین دغدغه های مطالعات بازاریابی است . امروزه حفظ سهم بالایی از بازار رقابتی، مستلزم داشتن مشتریانی نه تنها وفادار بلکه همراه با رضایت مندی است که در هر شرایطی به وفاداری از برند پرداخته و با تبلیغات شفاهی مثبت خود ارزش ویژه برند را در ذهن سایر افراد جامعه بهبود بخشند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند در برند بستنی میهن در سطح شهر تهران است. این پژوهش بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها تحقیقی پیمایشی – توصیفی است. داده های جمع آوری شده حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار لیزرل برای انجام تحلیل عاملی تاییدی و آزمون مدل معادلات ساختاری تحقیق استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که وفاداری برند اثر مثبت و معناداری بر رضایت برند دارد، وفاداری برند اثر منفی بر تبلیغات شفاهی دارد، رضایت برند اثر مثبت بر تبلیغات شفاهی دارد، تبلیغات شفاهی نیز اثر مثبت و معنی دار بر ارزش ویژه برند دارد.

واژگان کلیدی: وفاداری برند، رضایت برند، تبلیغات شفاهی، ارزش ویژه برند

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

عوامل مؤثر بر ترجیح برند تلفن همراه هوشمند مورد‌استفاده توسط کاربران امین نظام الاسلامی و حسین محمدی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 ‌ چکیده رفتار مصرف‌کننده و مطالعات آن ازجمله مباحث اساسی در استراتژی بازاریابی است، برند یکی از ابزارهای ارتباطی مهم در مجموعه ارتباط مشتری محسوب می‌گردد که ایده یا تصویر از یک محصول یا ...
بررسی رابطه بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند (نمونه موردی: کارخانه نساجی بروجرد) امیر مولا * (الف) الف: كارشناس ارشد  مدیریت بازرگانی amirmola89@gmail.com چکیده در ﻋﺼﺮي ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي روز ﺑـﻪ روز ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و‬‫ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ می‌یابد نمی‌توانند بدون توجه به قبول ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ های اجتماعی خویش در قبال ذینفعان و جامعه در شرایط فرارقابتی همچنان به حیات ...
تأثیر ابعاد تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی با استفاده از متغیر میانجی رضایت زهره رضایی *(الف) ، حسین منصوری(ب)، معصومه بخیت(ج)، مرتضی محمدی (د) چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تاکتیکهای بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مصرفکنندگان با استفاده از متغیر میانجی رضایت بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی از نظر هدف کاربردی که به شکل میدانی ...
تاثیر بکارگیری خدمات موبایل بانک بر ارزش ویژه برند بانک انصار از دیدگاه مشتریان مهران فولادی* (الف)، محمود طاهریان فر(ب) چکیده این مطالعه به شناسایی اثرات احتمالی ابعاد بکارگیری خدمات موبایل بانک (ویژگی‌های فناوری موبایل بانک، ویژگی‌های جمعیت شناختی کاربران و ویژگی‌های روان شناختی کاربران) بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان در بانک انصار می‌پردازد تا مشخص ...
تاثیر ابعاد برند خدمات و اثربخشی ارتباطات جایگاه برند بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه سینا سعید صحت، شادی عبداله شاهی چکیده وفاداری به برند از عوامل مهمی است که نقش بسزایی در ایجاد منافع بلندمدت برای شرکت ایفا می کند. مشتریان وفادار با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت برند مورد علاقه خود بپردازند که این مهم در موفقیت شرکت ها نقش تعیین کننده ای خواهد داشت که به منظور بهبود این روند، می بایست که بر روی عوامل مؤثر بر روی وفاداری مشتریان اطلاعات دقیقی داشت. در این راستا، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات و اثربخشی ارتباطات جایگاه برند بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه ی سینا بوده است که بدین منظور، 400 نفر از مشتریان شرکت بیمه سینا به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه تحقیق پاسخ گفتند در پایان نتایج نشان داد که اثربخشی ارتباطات جایگاه برند و ابعاد برند خدمات بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه سینا تأثیر دارند. اثربخشی ارتباطات جایگاه برند، شواهد برند و شنیده های برند بر نگرش به برند مشتریان شرکت بیمه سینا تأثیر دارد. شنیده های برند بر شواهد برند مشتریان شرکت بیمه سینا تأثیر دارد. نگرش به برند بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه سینا تأثیر دارد. نگرش به برند در تأثیر اثربخشی ارتباطات جایگاه برند بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه سینا نقش میانجی دارد. نگرش به برند در تأثیر شواهد برند بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه سینا نقش میانجی دارد. نتایج همچنین نشان داد که نگرش به برند در تأثیر شنیده های برند بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه سینا نقش میانجی ندارد. واژگان کلیدی: برند خدمات، جایگاه برند، وفاداری مشتریان، شرکت بیمه ی سینا.

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top