خانه   »  فصلنامه شماره چهار  »  بررسی عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی موبایلی در هتلهای شهر اهواز

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی موبایلی در هتلهای شهر اهواز

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی موبایلی در هتلهای شهر اهواز

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی موبایلی در هتلهای شهر اهواز

غلامعلی مسرور، فرهاد عباسی لرکی

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثربرپذیرش بازاریابی موبایلی در هتلهای شهر اهواز می باشد. پژوهش حاضر ، پژوهشی کاربردی می باشد. جامعه آماری آنرا کلیه مشتریان هتل های شهر اهواز تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعدادشان ۳۸۴ نفر بدست آمد. ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از مولفه های فرعی تدوین شد. برای تحلیل داده ها آزمون تحلیل عاملی تاییدی ، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و نرم افزار LISREL8.5 استفاده شد. برای بررسی رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته و تایید کل مدل از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج به شرح زیر بدست آمد ؛ علاقه شخصی مشتریان بر پذیرش بازاریابی مویایلی، نوآور بودن تیبلیغات بر پذیرش بایاریابی موبایلی ، در دسترس بودن اطلاعات بر پذیرش بازاریابی موبایلی و ریسک پذیر بودن مشتری بر پذیرش بازاریابی موبایلی تاثیر گذار است. در ادامه پیشنهادهایی برای بهبود پژوهش ارائه شدند.

کلید واژه ها : پذیرش بازاریابی موبایلی ، بازاریابی موبایلی ، شهر اهواز

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

عوامل مؤثر بر ترجیح برند تلفن همراه هوشمند مورد‌استفاده توسط کاربران امین نظام الاسلامی و حسین محمدی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 ‌ چکیده رفتار مصرف‌کننده و مطالعات آن ازجمله مباحث اساسی در استراتژی بازاریابی است، برند یکی از ابزارهای ارتباطی مهم در مجموعه ارتباط مشتری محسوب می‌گردد که ایده یا تصویر از یک محصول یا ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top