خانه   »  فصلنامه شماره شش  »  تأثیر هوشمندی بازار بر توسعه خدمات جدید در شرکت مخابرات همدان

تأثیر هوشمندی بازار بر توسعه خدمات جدید در شرکت مخابرات همدان

تأثیر هوشمندی بازار بر توسعه خدمات جدید در شرکت مخابرات همدان

تأثیر هوشمندی بازار بر توسعه خدمات جدید در شرکت مخابرات همدان

مریم طالبیانی، عباس صمدی و امیر جمشیدی

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره ۳، شماره ۶، بهار ۱۳۹۶

چکیده
با توجه به رشد و پیشرفت چشمگیر و پیشرفت فناوری اطلاعات در بازارهای شدیداً رقابتی امروزی، کسب اطلاعات و دانش درباره عوامل بازار تبدیل به یک سلاح استراتژیک بسیار مهم برای شرکت‌ها شده است. شرکت‌ها همواره به دنبال دستیابی به اطلاعات اساسی در حوزه‌های مختلف ازجمله بازار، مشتریان، رقبا و … می‌باشند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه و بهتری، با توجه به شرایط مختلف بازار بگیرند و در شرایط رقابتی موجود فعالیت نمایند و یا حداقل از استراتژی سهم بازار و یا ثبات استفاده نمایند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هوشمندی بازار بر توسعه خدمات جدید در مخابرات همدان پرداخته است. این مطالعه ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری را مدیران و کارشناس مسئولان شرکت مخابرات استان همدان تشکیل می‌دهند(۱۳۰ نفر). برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری برابر ۹۷ نفر تعیین شد. هوشمندی بازار توسط عوامل هوشمندی رقبا، مزیت رقابتی، ارتباطات، هوشمندی مشتریان، توسعه ایده، بازار سنجی، کیفیت خدمات در قالب ۵ فرضیه و یک پرسشنامه با ۲۸ گویه موردبررسی قرار گرفت و یافته‌ها نشان دادند، هوشمندی بازار بر توسعه خدمات جدید در شرکت مخابرات همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی: تصویر ذهنی قیمت، قابلیت ادراک، سطح قیمت، قابلیت پردازش، ارزش پول، قصد خرید.

 

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده بر تصویرذهنی و وفاداری به نام و نشان تجاری در بازار خدمات (مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر شیراز) نویسندگان: دکتر نادره السادات نجفی زاده و محمدعلی حیدری چکیده: امروزه کیفیت ادراک شده به عنوان یک عامل مهم و موثر در موفقیت و عدم موفقیت سازمان های خدماتی به شمار می ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top