خانه   »  فصلنامه شماره پنج  »  تاثیر ریسک ادراک شده و اعتماد مشتریان بر خرید آنلاین مشتریان فروشگاه اینترنتی

تاثیر ریسک ادراک شده و اعتماد مشتریان بر خرید آنلاین مشتریان فروشگاه اینترنتی

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

فصلنامه شماره پنج

ثبت یک دیدگاه

469 بازدید

تاثیر ریسک ادراک شده و اعتماد مشتریان بر خرید آنلاین مشتریان فروشگاه اینترنتی

تاثیر ریسک ادراک شده و اعتماد مشتریان بر خرید آنلاین مشتریان فروشگاه اینترنتی

اکبر ناصر نصیر و شوبرت مارکوسیان

فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره ۲، شماره ۵، زمستان ۱۳۹۵

چکیده
پژوهش حاضر با هدف سنجش عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان از فروشگاه‌های اینترنتی صورت گرفته است. این روابط با در نظر گرفتن اعتماد مشتریان و ریسک ادراک‌شده صورت گرفته است. پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود که به صورت پیمایشی-توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان فروشگاه اینترنتی بامیلو می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران، ۴۰۰ نفر به عنوان حداقل نمونه آماری مورد نیاز برآورد گردید و پرسشنامه به طور تصادفی در بین مشتریان توزیع گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه پرسشنامه ۹۱۱/۰ محاسبه گردید. برای تعیین روابط بین متغیرها از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از نرم افزارهایSPSS 18 و LISREL 8.8 صورت گرفته است.
تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه نشان داد بارهای عاملی استاندارد گویه‌های سنجش هر سازه بزرگتر از ۳/۰ بوده و در تمامی موارد مقدار آماره t نیز از ۹۶/۱ بزرگتر بوده که نشان می‌دهد این روابط معنادار است. نتیجه آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داده است: تاثیر ریسک ادارک‌شده بر اعتماد مشتریان ۴۹/۰- بدست آمده است. همچنین تاثیر ریسک ادارک‌شده فروشنده بر اعتماد مشتریان به فروشنده ۶۸/۰- بدست آمده است. در نهایت اعتماد مشتریان به محصول بر تمایل تکرار خرید ۵۸/۰ و تاثیر اعتماد مشتریان به فروشنده بر تمایل تکرار خرید ۶۴/۰ بدست آمده است. بنابراین اگر بر کاهش ریسک محصول و ریسک فروشنده تاکید شود، اعتماد مشتریان بیشتر خواهد شد. در نتیجه این افزایش اعتماد تمایل به تکرار خرید را افزایش خواهد داد.

واژگان کلیدی: اعتماد به فروشنده، اعتماد به محصول، ریسک ادراک‌شده و رفتار خرید آنلاین.

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

بررسی تاثیر نگرش و قصد خرید مشتریان برندهای خرده فروشی بر اعتماد، بدبینی و سود درک شده مطالعه موردی: فروشگاه زنجیره ای اتکا در شهرستان اراک نویسندگان: حسن درویش پور، دکتر نادره السادات نجفی زاده و داریوش کیانی راد چكيده این پژوهش نتیجه یک کار میدانی است،که هدف آن بررسی تاثیر نگرش و قصد خرید مشتریان برند های ...
بررسی تاثیر شخصیت برند بر پیامدهای مرتبط با آن (اعتماد، وابستگی، تعهد) مطالعه موردی : شرکت داروسازی بهداشتی پرمون نویسندگان: دکتر پیمان غفاری آشتیانی (الف)، سعید میر* (ب) چکیده این تحقیق به منظور بررسی تاثیرشخصیت برند بر پیامدهای مرتبط با آن یعنی اعتماد، وابستگی و تعهد با روش علی انجام گردید. پس از ارائه چارچوب کلی تحقیق 3 ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top