خانه   »  فصلنامه شماره چهار  »  تاثیر نوآوری و رهبری تحول آفرین بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان

تاثیر نوآوری و رهبری تحول آفرین بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان

تاثیر نوآوری و رهبری تحول آفرین بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان

تاثیر نوآوری و رهبری تحول آفرین بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان

مریم سلاطی * (الف)،  مریم احمدی‌فرد (ب) مریم عدن‌ور (ج) و فریبا مومنی (د)
الف: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات salati.maryam@gmail.com
ب: دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی
ج: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
د: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

چکیده
نوآوری زیربنای تداوم حیات سازمان در عرصه رقابت است. توازن میان اکتشاف نوآوری و به‌کارگیری آن و تأثیر آن بر عملکرد بازاریابی، می‌تواند در موفقیت شرکت‌های کارآفرین موثر باشد. این مقاله با بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر قابلیت نوآوری (اکتشاف نوآوری و به‌کارگیری نوآوری) و تأثیر این قابلیت بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان ، مشخص می‌کند که رهبری تحول آفرین بر اکتشاف نوآوری مؤثر بوده، رهبری تحول آفرین بر به‌کارگیری نوآوری تأثیر داشته و همچنین اکتشاف و به‌کارگیری نوآوری بر عملکرد بازاریابی نیز مؤثر است.پژوهش حاضر در صدد بررسی سنجش نقش میانجی نوآوری در اثر رهبری تحول آفرین بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان است. پژوهش فوق از نوع توصیفی بوده و به لحاظ هدف کاربردی است. در این راستا کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. با استقاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی تعداد ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده به عمل آمد و برای سنجش متغیرها از طیف ۵ تایی لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتی و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد.و برای تحلیل داده ها در قالب مدل معادلات ساختاری از نرم افزار LISREL استفاده شد.

کلید واژه ها: نوآوری، رهبری تحول‌آفرین، عملکرد بازاریابی، مدل معادلات ساختاری.

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top