خانه   »  فصلنامه شماره چهار  »  تاثیر وابستگی‌های سازمانی بر رفتار مصرف‌کننده

تاثیر وابستگی‌های سازمانی بر رفتار مصرف‌کننده

تاثیر وابستگی‌های سازمانی بر رفتار مصرف‌کننده

تاثیر وابستگی‌های سازمانی بر رفتار مصرف‌کننده در بانک مسکن در شهر اصفهان

حدیث ابراهیمی * (الف)،  ملیحه جوانی(ب)
الف: کارشناس ارشد  مدیریت بازرگانی ebrahimi_hadis30@yahoo.com
ب: دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی و تحلیل تاثیر وابستگی‌های سازمان بر رفتار مصرف‌کننده می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه اجرا پیمایشی با رویکرد همبستگی است.  جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریان شعب بانک مسکن در  شهر اصفهان می¬باشد که به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری، ۳۸۴ نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده  انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه استاندارد با ۳۰سوال بسته که روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأئیدی و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل ۸۷% به دست آمد که شامل مشخصات فردی و سوا‌ل‌های تخصصی ویژه بررسی فرضیه‌های تحقیق می‌باشد. اطلاعات جمع‌آوری شده بوسیله نرم افزار SPSS و Smart PLS از طریق آزمون‌های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که فرضیه هفتم (رضایت مصرف‌کننده بر وفاداری مصرف‌کننده) با ضریب مسیر ۵۹۰/۰ دارای بیشترین تاثیر است و فرضیه پنجم(شناخت مصرف‌کننده بر رضایت مصرف¬کننده) با ضرایب مسیر ۲۱۹/۰ دارای کمترین تاثیر می‌باشند.
کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی، تخصص تجاری، شناخت مصرف‌کننده، رضایت مصرف‌کننده، وفاداری.

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

تأثیر اعتبار برند ورزشی ایرانی بر متغیرهای ادراکی و تمایلات رفتاری مصرف‌کنندگان رسول مرادی هزاری، سعید صادقی و انسیه فردی فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 3، شماره 6، بهار 1396 چکیده هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اعتبار برندهای ورزشی ایرانی بر متغیرهای ادراکی و تمایلات رفتاری مصرفکنندگان در صنعت پوشاک ورزشی کشور میباشد. تعداد 340 نفر از مشتریان برندهای ...
بررسی نقش تصویر ذهنی قیمت در رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش حسین قلیچ و لطف‌الله طائر فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 چکیده این مطالعه با هدف شناسائی بررسی تأثیر ابعاد تصویر ذهنی قیمت بر روی قصد خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش در شهر تهران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از ...
نقش شخصیت برند درشکل گیری وفاداری مصرف کنندگان نویسنده: سعید میر فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر، دوره 2، شماره 5، زمستان 1395 ‌ چکیده در دهه های اخیر، نقش و اهمیت دارایی های نامشهود همزمان با افزایش سطح رقابت بین شرکت ها افزایش یافته است. یکی از دارایی های نامشهودی که مهم ترین عامل متمایز کننده یک شرکت و ایجاد مزیت رقابتی ...
فراخوان مقاله مدیریت رفتار مصرف کننده دانشجویان، اساتید و پژوهشگران رشته مدیریت بازاریابی می‌توانند مقاله‌های خود را در حوزه رفتار مصرف کننده برای نشر در فصلنامه اختصاصی بازاریابی پارس مدیر ارسال نمایند: رفتار مصرف کننده کودک به عنوان مصرف کننده تفاوت مشتری و مصرف کننده بررسی رفتار خرید تکراری مصرف کنندگان بررسی عوامل موثر بر تکرار خرید تبدیل مصرف کننده به مشتری ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top