شناسائی وتعیین اولویت زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی درسازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۲، شماره ۵، زمستان ۹۵

مهناز مشهدی * (الف) – دکتراحمد رضا شکرچی زاده(ب)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسائی و تعیین اولویت مهمترین زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی در سازمان صنعت‌ومعدن استان مازندران صورت گرفته است. موضوع تجارت مشارکتی موضوع جدیدی در مطالعات داخل کشور است و با شناسائی زیرساخت های اصلی سازه تجارت مشارکتی آغاز گردید. پس از شناسائی مولفه‌های تجارت مشارکتی و همچنین شاخص‌های شناسائی شده در قالب یک مدل تحلیل سلسله‌مراتبی ارائه گردید. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. نرخ ناسازگاری محاسبه شده در این پژوهش، در تمامی موارد کوچکتر از ۱/۰ بدست آمد. جامعه آماری در فرایند تحلیل سلسه‌مراتبی، را پنل خبرگان تشکیل می‌دهند. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار اکسل صورت گرفته است. دستاوردهای تحلیلی این پژوهش نشان می‌دهد زیرساخت‌های اصلی بکارگیری تجارت مشارکتی عبارتند از: عوامل فنی، نوآوری، محیط بیرونی، آمادگی سازمانی و فرهنگ تسهیم اطلاعات. در این میان بعد فنی، محیط بیرونی، فرهنگ تسهیم اطلاعات، آمادگی سازمان و بعد نوآوری به ترتیب از بیشترین تا کمترین اولویت برخوردار هستند. مهمترین شاخص‌های سنجش هر یک از زیرساخت‌ها عبارتند از: نیروی انسانی خلاق، احساس نیاز و گرایش به تغییر، استفاده بهینه از استعدادهای فردی، ارائه و بکارگیری روشهای جدید، فشار رقابتی بالا، رشد تکنولوژی در زمینه کاری، پشتیبانی مدیریت ارشد، امکانات مالی سازمان، امکانات سخت افزاری، امکانات نرم افزاری، اعتماد، توزیع اطلاعات، ارتباطات گسترده و همه جانبه، زیرساختار شبکه ارتباطی، پیشینه و قدمت سیستم فناوری اطلاعات، بلوغ فناوری اطلاعات.

واژگان کلیدی: تجارت مشارکتی، عوامل فنی، نوآوری، آمادگی سازمانی و فرهنگ تسهیم اطلاعات

 

دانلود مقاله تمام متن
 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید