ضرورت تدوین استراتژی‌های بازاریابی در دوران پساتحریم

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۲، شماره ۲، بهار ۹۵

دکتر علی ربیعی (الف) – اعظم سرافرازی* (ب)

چکیده

برداشته شدن تحریم‌ها و زمزمه‌های ورود برند‌های معتبر به کشور، برند‌ها و تولید‌کنندگان ایرانی را نگران کرده و برخی از آنها را بر آن داشته ‌که برنامه‌ریزی و استراتژی‌هایی را مختص شرایط پساتحریم اتخاذ کنند. تولید‌کنندگانی که در چند سال گذشته برای بقا در بازار دست و پا می‌زدند، حال باید وارد فضای رقابتی جدید شوند تا بتوانند در رقابت با برند‌های خارجی حرفی برای گفتن داشته باشند و از سهم بازار خود دفاع کنند. از طرفی برداشتن تحریم‌ها شرایط صادرات برند‌های ایرانی را به کشورهای دیگر تسهیل کرده است و اگر در ذهن مدیران ایرانی رویای صادرات محصول به کشورهای دیگر نقش بسته است، قطعا باید استراتژی و برنامه‌ریزی‌های هدفمندی را اتخاذ کنند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تدوین استراتژیهای بازاریابی در دوران پساتحریم صورت گرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می‌باشد. برای خوشه بندی استراتژی‌های بازاریابی در دوران پساتحریم از رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که از میان شاخص های شناسایی شده شاخص های «بهبود کیفیت و عمر محصول» و «انعطاف در روش‌های تولید و انتخاب گزینه‌های بهتر» و «برنامه توسعه ارتباط با مشتریان» بعنوان شاخص های سطح اول و «بهبود طراحی محصول» و «توسعه جغرافیایی در کشور» بعنوان شاخص های سطح دوم و شاخص های دیگر به ترتیب در سطوح بعدی قرار گرفتند. در خاتمه، نتایج حاکی از اینست که در عصر پساتحریم تدوین استراتژی‌های بازاریابی در دوران پساتحریم منجر به خلق ارزش برای شرکت، مشتریان و البته جامعه می شود

واژگان کلیدی: رقابت جهانی، سیاست، بازاریابی، استراتژی، پسا تحریم

دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید