بررسی نقش تصویر ذهنی قیمت در رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۲، شماره ۵، زمستان ۹۵

حسین قلیچ * (الف) – لطف‌الله طائر (ب)

چکیده

این مطالعه با هدف شناسائی بررسی تأثیر ابعاد تصویر ذهنی قیمت بر روی قصد خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش در شهر تهران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات، پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که ارزش‌گزاری پاسخ پرسش‌های تخصصی با طیف لیکرت پنج درجه صورت گرفته است. روایی پرسشنامه به روش روایی محتوایی بررسی شده است. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه آلفای کرونباخ ۸۷۹/۰ بدست آمده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش در سطح شهر تهران است. با استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم ۴۰۰ نفر انتخاب شده است. داده‌های گردآوری شده با تکنیک حداقل مجذورات جزئی (PLS) تحلیل شده است. نتایج این تحقیق نشان داده سطح عمومی قیمت تأثیر مستقیم و مثبتی روی قصد خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش دارد. بعلاوه قابلیت درک قیمت و قابلیت پردازش قیمت محصول تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف‌کننده دارد. در نهایت دقت در ارزیابی قیمت و ارزش پول تاثیر مستقیمی بر رفتار خرید مصرف‌کننده دارند. استفاده از مدل پنج بعدی تصویر ذهنی قیمت می‌تواند برای ارزیابی مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش از رفتار مصرف‌کننده راهگشا و عملیاتی باشد.

واژگان کلیدی: تصویر ذهنی قیمت، قابلیت ادراک، سطح قیمت، قابلیت پردازش، ارزش پول، قصد خرید

 

دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید