عارضه یابی نظام جذب نیروی فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خانه و کاشانه مازندران

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۲، شماره ۵، زمستان ۹۵

جعفر هرسیج‌ثانی* (الف) محمود یحیی زاده فر (ب)

چکیده

یک راهکار جهت بهسازی نیروی فروش و بهره‌مندی از نیروی فروش توانمند، عارضه یابی نظام جذب نیروی فروش است. در این تحقیق عارضه یابی در زمینه موارد مربوط به جذب نیروی فروش صورت گرفته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تبیین عارضه‌های جذب نیروی فروش برای افزایش کارآیی کارکنان و ارائه راهکارهای لازم جهت اصلاح نظام جذب نیروی فروش با استفاده از تحلیل شکاف است. این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است که در آن از روش‌های مطالعه کتابخانه‌ای و روشهای میدانی نظیر سه نوع پرسشنامه استفاده شده است. این پژوهش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خانه و کاشانه مازندران صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است انتخاب، انتصاب و کارمندیابی سه معیار اساسی در عارضه‌یابی نیروی فروش است. همچنین رتبه‌بندی مهمترین شاخص‌های عارضه‌یابی نیروی فروش نشان می‌دهد، اقدامات مناسبی در سازمان در حوزه عارضه‌یابی صورت گرفته است. همچنین با استفاده از تحلیل شکاف راهکارهائی برای رسیدن به نقطه ایده‌آل نشان داده شده است.

واژگان کلیدی: عارضه یابی، نیروی فروش، انتخاب، انتصاب، کارمندیابی

دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید