درک مصرف کننده از بازاریابی آنلاین رسانه‌های اجتماعی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۴، شماره ۱۱، تابستان ۹۷

نویسندگان: مهسارفیعی* (الف)، فاطمه فرهمند (ب)

چکیده

هدف از این پژوهش سنجش درک مصرف کننده از بازاریابی آنلاین رسانه‌های اجتماعی می باشد. از این رو با در نظر گرفتن، هتل‌های فارس به بررسی نظرات مدیران و کارشناسان در این زمینه پرداخته شده است. اندازه نمونه ۱۸۰ نفر در نظر گرفته شد و با ابزار پرسشنامه استاندارد اقتباس شده از پژوهش یاودا و همکاران (۲۰۱۷)، به بررسی درک مصرف کننده در جامعه مورد نظر پرداخته شد. در این پژوهش ابعاد اطلاع رسانی، شخصی سازی، انعطاف پذیری، تعامل پذیری و بازاریابی دهان به دهان به عنوان مولفه‌های اصلی بازاریابی شبکه‌های اجتماعی و درک مصرف کننده در نظر گرفته شدند. همچنین تاثیر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و قصد خرید مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های جمع آوری شده با روش معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و SMARTPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده، درک مصرف کننده، اطلاع رسانی، شخصی سازی، انعطاف پذیری، تعامل پذیری و بازاریابی دهان به دهان بر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر قصد خرید و درک مصرف کننده تاثیرگذار است. براساس نتایج حاصل شده، نشان داده شد بازاریابی آنلاین رسانه‌های اجتماعی بر درک مصرف کننده و قصد خرید تاثیرگذار است. به دلیل مبادلات مشتریان با برندهای متفاوت در شبکه‌های اجتماعی، مشتریان خواهان بستر مناسبی جهت ارتباط با برند‌ها و اظهار نظر می باشند. آنان می توانند که با شرکت‌ها ارتباط برقرار کنند و پاسخ مناسبی برای سفارش‌های آنها داشته باشند. همچنین گاهی مشتریان خواستار گفتگو با مدیران بازاریابی و واحد‌های مختلف شرکت به صورت آنلاین هستند. حائز اهمیت است که ارتباط و مکالمات شرکتها با مشتریان باید با صداقت و صحیح باشد. مشتریان به موارد اخلاقی در بازاریابی و وب سایت‌های شرکت‌ها توجه زیادی دارند. در نهایت، درک مصرف کننده و ایجاد اطمینان مشتری از کیفیت محصول و کسب رضایت مصرف کننده سبب قصد خرید محصول یا خدمات می شود.

 
| دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید