شناسایی الگوی روابط متغیرهای موثر در پذیرش همراه بانک

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

 دوره ۳، شماره ۶، بهار ۹۶

نادر منصوری لگورج* (الف)، موسی منصوری سمایی (ب)

چکیده

مطالعه حاضر با هدف شناسایی الگوی روابط متغیرهای موثر در پذیرش همراه بانک صورت گرفته است. از آنجاییکه که در مقایسه با کامپیوترهای شخصی، تعداد تلفن‌های همراه بسیار بیشتر است، بانک‌داری همراه در مقایسه با بانک‌داری الکترونیک با استقبال بیشتری در میان بانکداران قرار گرفته است. همچنین گوشی‌های تلفن به این دلیل که مشتریان می‌توانند در هر زمان و مکان امور مالی خود را انجام دهند، کیفیت خدمات ارائه شده را افزایش میدهند. به همین دلیل واضح است که استفاده از موبایل برای انجام امور بانکی، هم برای بانک سودمند است و هم برای مشتریان بانک‌ها که این امر یک رابطه قوی بین موسسات مالی و مشتریان را پرورش می‌دهد.
این مطالعه از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است که به صورت موردی در بانک ملی انجام شده است. از نظر گردآوری داده‌ها نیز یک تحقیق توصیفی-پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد و با استفاده از تکنیک دیمتل فازی به تحلیل داده‌ها اقدام شده است. در مدل‌های پذیرش همراه بانک به عوامل متعددی اشاره شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است اعتماد، ریسک، سادگی بکارگیری و سودمندی ادراک شده مهمترین متغیرهای موثر در پذیرش همراه بانک می‌باشند. براین اساس سادگی بکارگیری از بیشترین تاثیرگذاری برخوردار است و سودمندی ادراک شده از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است. همچنین اعتماد بیشترین تعامل را با سایر معیارهای موثر بر پذیرش همراه بانک دارد.

واژگان کلیدی: همراه بانک، اعتماد، ریسک، سادگی بکارگیری، سودمندی ادراک شده

 
دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید