تاثیر ریسک ادراک شده و اعتماد مشتریان بر خرید آنلاین مشتریان فروشگاه اینترنتی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۲، شماره ۵، زمستان ۹۵

اکبر ناصر نصیر * (الف) – شوبرت مارکوسیان (ب)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان از فروشگاه‌های اینترنتی صورت گرفته است. این روابط با در نظر گرفتن اعتماد مشتریان و ریسک ادراک‌شده صورت گرفته است. پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود که به صورت پیمایشی-توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان فروشگاه اینترنتی بامیلو می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران، ۴۰۰ نفر به عنوان حداقل نمونه آماری مورد نیاز برآورد گردید و پرسشنامه به طور تصادفی در بین مشتریان توزیع گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه پرسشنامه ۹۱۱/۰ محاسبه گردید. برای تعیین روابط بین متغیرها از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از نرم افزارهایSPSS 18 و LISREL 8.8 صورت گرفته است.
تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه نشان داد بارهای عاملی استاندارد گویه‌های سنجش هر سازه بزرگتر از ۳/۰ بوده و در تمامی موارد مقدار آماره t نیز از ۹۶/۱ بزرگتر بوده که نشان می‌دهد این روابط معنادار است. نتیجه آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داده است: تاثیر ریسک ادارک‌شده بر اعتماد مشتریان ۴۹/۰- بدست آمده است. همچنین تاثیر ریسک ادارک‌شده فروشنده بر اعتماد مشتریان به فروشنده ۶۸/۰- بدست آمده است. در نهایت اعتماد مشتریان به محصول بر تمایل تکرار خرید ۵۸/۰ و تاثیر اعتماد مشتریان به فروشنده بر تمایل تکرار خرید ۶۴/۰ بدست آمده است. بنابراین اگر بر کاهش ریسک محصول و ریسک فروشنده تاکید شود، اعتماد مشتریان بیشتر خواهد شد. در نتیجه این افزایش اعتماد تمایل به تکرار خرید را افزایش خواهد داد.

واژگان کلیدی: اعتماد به فروشنده، اعتماد به محصول، ریسک ادراک‌شده و رفتار خرید آنلاین

 

دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید