شناسایی عوامل استراتژیک مؤثر بر رشد و توسعه صادرات

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۳، شماره ۶، بهار ۹۶

شهلا نصرتی* (الف)، فخرالدین معروفی (ب)

چکیده

صادرات یکی از صنایع با سابقه در کشور ایران بوده و در سالهای اخیر نیز با افزایش توجه سرمایه‌گذاران مواجه شده است. در عین حال، افزایش رقابت و همچنین واردات محصولات مشابه باعث ایجاد چالش‌های جدیدی برای صاحبان این صنعت شده است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل استراتژیک مؤثر بر رشد و توسعه در شرکت کاله با استفاده از تکنیک دلفی صورت گرفته است. در ابتدا با استفاده از ادبیات پژوهش، عوامل استراتژیک و شاخص‌های مربوطه که بر رشد و توسعه صادرات تاثیرگذارند، مورد شناسایی قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی فازی نسبت به غربالگری شاخص ها اقدام شد. در این تکنیک، از دیدگاه ده نفر از خبرگان و کارشناسان استفاده شده است. با استفاده از ادبیات پژوهش و مرور تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش، چهار دسته از عوامل شامل منابع سازمانی، منابع انسانی، منابع مالی و منابع فناوری بعنوان عوامل استراتژیک موثر بر رشد و توسعه صادرات شناسایی شده و برای هر یک از این عوامل تعدادی شاخص در نظر گرفته شد. در مجموع شانزده شاخص مختلف در این مطالعه شناسایی شده است. نتایج حاصل از تکنیک دلفی فازی، حاکی از تایید تمامی شانزده شاخص می باشد؛ بدین معنی که از دیدگاه خبرگان، تمامی شاخص‌های مورد بررسی بر رشد و توسعه شرکت کاله تاثیر دارند.

واژگان کلیدی: صادرات، بازار، رقابت ، استراتژی بازاریابی، منطق فازی

 

دانلود مقاله تمام متن
 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید