خانه   »  فصلنامه شماره چهار  »  شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بازار فروش مستقیم

شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بازار فروش مستقیم

شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بازار فروش مستقیم

شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بازار فروش مستقیم

نیلوفر گودرزی*(الف) ، فرید الدین علامه حائری (ب)
چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بازار فروش مستقیم در مجموعه سیتی سنتر اصفهان انجام گرفته است. به منظور پاسخگویی به سؤال تحقیق، پنج فرضیه تعریف و با ارائه یک مدل مفهومی، تأثیر تصویر شرکت، ویژگی مکان فروش محصول، ویژگی های محصول،مشاوره هنگام خرید، اطلاع رسانی بر رضایت مشتری مورد آزمون قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه اجرا توصیفی پیمایشی با رویکرد همبستگی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به کمک متخصصان و روش آماری تحلیل عاملی و پایایی آن با آلفای کرونباخ ۹۱/۰ تأیید گردید. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریان مجموعه سیتی سنتر اصفهان می‌باشد و از ۲۱۴ پرسشنامه که به روش نمونه‌گیری تصادفی توزیع شد، ۱۹۸ پرسش نامه بازگشت و استفاده شده است. برای بررسی فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که تصویر شرکت، ویژگی مکان فروش محصول، ویژگی های محصول،مشاوره هنگام خرید، اطلاع رسانی بر رضایت مشتری تأثیر معناداری دارد. ویژگی های محصول با بیشترین ضریب استاندارد (۶۴/۰) بر رضایت مشتری تأثیر دارد و مشاوره هنگام خرید با کمترین ضریب استاندارد (۴۷/۰) بر رضایت مشتری تأثیر دارد. تأثیر مشخصات فردی پاسخگویان بر متغیرهای تحقیق تأیید نشد. نتایج رتبه‌بندی فریدمن نشان داد که تصویر شرکت، ویژگی مکان فروش محصول، مشاوره هنگام خرید به ترتیب مهمترین مولفه‌ها هستند.

واژگان کلیدی: تصویر شرکت، ویژگی مکان فروش، ویژگی های محصول، مشاوره هنگام خرید، اطلاع رسانی، رضایت مشتری .

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top