خانه   »  فصلنامه شماره چهار  »  تعیین اولویت عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش در دفاتر خدمات بیمه

تعیین اولویت عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش در دفاتر خدمات بیمه

تعیین اولویت عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش در دفاتر خدمات بیمه

تعیین اولویت عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش در دفاتر خدمات بیمه

مهسا ویسی * (الف)،  لاله بابایی(ب)

الف: کارشناس ارشد  مدیریت بازرگانی mahsa.veisi65@gmail.com

ب: دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده

در بازار رقابتی امروز نیروی فروش اهرم اجرایی سازمان‌ها در جذب مشتری و فروش کالا یا خدمات است. بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر عملکردی نیروی فروش در ارتقای سطح درآمد سازمان در دفاتر خدمات بیمه صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه خبره استفاده گردیده است. همچنین سازگاری پاسخ‌ها محاسبه و پایائی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است. پس از شناسائی معیارهای اصلی از تکنیک مقایسه زوجی و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی جهت تعیین اولویت معیارها و زیرمعیارها استفاده شده است. معیارهای اصلی موثر بر عملکرد نیروی فروش در سه دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی قابل تقسیم است. براساس بردار ویژه بدست آمد عوامل فردی با وزن نرمال شده ۰.۴۹۸ از بیشترین اولویت برخوردار است. عوامل محیطی با وزن مشابه ۰.۲۵۷ در اولویت میانی قرار دارد. عوامل سازمانی با وزن نرمال ۰.۲۴۵ از کمترین اولویت برخوردار است. در میان عوامل فردی نیز بیشترین اولویت مربوط به انگیزش با وزن ۲۰۹/۰ است.  همچنین ضریب سازگاری مقایسه‌های انجام شده نیز برابر ۰.۰۲۸ذبدست آمده است که چون کوچکتر از ۰.۱ می‌باشد بنابراین می‌توان به مقایسه‌های انجام شده اطمینان کرد.

کلید واژه ها: نیروی فروش، بازاریابی، عملکرد بازار، شرکت‌های بیمه.

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه استان گیلان نویسندگان: دکتر کامبیز شاهرودی، صنم ابراهیم‌نیا چکیده این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه استان گیلان صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات كاربردی می‌باشد و بر اساس ماهیت، ...
ناکامی در خدمات‌رسانی و رفتار دگرگزینی مشتریان با استفاده از تحلیل شبکه فازی: شواهدی از صنعت بیمه فصلنامه بازاریابی و تبلیغات پارس‌مدیر، شماره دو، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱ تا ۱۵ نویسندگان:رضا آیبُد*، دکتر جمشید امانی و دكتر یاسان‌اله پوراشرف چکیده هدف از این پژوهش، بررسی ناکامی در خدمت‌رسانی و پیوندی است که با رفتار دگرگزینی دارد. نوع پژوهش به ...
شناسایی عوامل موثر بر جذب مشتری بیمه عمر با استفاده از 5 نیروی رقابتی پورتر نویسندگان: دکتر ناصر حمیدی (الف)، سیماقجربیگی* (ب) چکیده بیمه عمر به عنوان یکی از شاخص‌های شناخته شده برای سنجش میزان تأمین و رفاه جوامع از لحاظ توسعه اقتصادی و انسانی درجه اهمیت بالایی دارند. لذا در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر ...
دانشجویان، اساتید و پژوهشگران رشته مدیریت بازاریابی می‌توانند مقاله‌های خود را در حوزه بازاریابی بانک-بیمه برای نشر در فصلنامه اختصاصی بازاریابی پارس مدیر ارسال نمایند: بازاریابی بانک-بیمه : یکی از قابل توجه ترین تغییرات در زمینه توزیع خدمات مالی طی سال های گذشته ظهور و گسترش پدیده بانک بیمه بوده است. موسسات بانکی و شرکت های ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top