خانه   »  فصلنامه شماره یک  »  شناسایی عوامل موثر بر جذب مشتری بیمه عمر با استفاده از 5 نیروی رقابتی پورتر

شناسایی عوامل موثر بر جذب مشتری بیمه عمر با استفاده از ۵ نیروی رقابتی پورتر

۱۴ اسفند ۱۳۹۴

فصلنامه شماره یک

ثبت یک دیدگاه

1,214 بازدید

شناسایی عوامل موثر بر جذب مشتری بیمه عمر با استفاده از ۵ نیروی رقابتی پورتر

شناسایی عوامل موثر بر جذب مشتری بیمه عمر با استفاده از ۵ نیروی رقابتی پورتر

نویسندگان: دکتر ناصر حمیدی (الف)، سیماقجربیگی* (ب)

چکیده
بیمه عمر به عنوان یکی از شاخص‌های شناخته شده برای سنجش میزان تأمین و رفاه جوامع از لحاظ توسعه اقتصادی و انسانی درجه اهمیت بالایی دارند. لذا در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر جذب مشتری در این حوزه در شرکت‌های بیمه توسعه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی می‌باشد. برای انجام آن از مدل ۵ نیروی رقابتی پورتر استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ای محقق ساخته براساس ۵ نیرو تدوین گردیده و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. جامعه پژوهش حاضر را مشتریان و کارشناسان شرکت‌های بیمه توسعه تشکیل داده اند. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد ۳۲۲ مشتری و ۱۸۱ کارشناس تعیین گردید. با استفاده از نرم افزار PLS رابطه میان متغیرها و معنادار بودن فرضیه‌ها بررسی شد و از آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین میزان همبستگی و تاثیر گذاری متغیرها بر شاخص جذب مشتری استفاده شد. همچنین برای رتبه بندی میزان اهمیت متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتیجه این شد که ۵ نیروی رقابتی پورتر بر جذب مشتریان تاثیر گذار بوده و از نظر مشتریان ؛ ورود شرکت‌های جدید بیشترین اهمیت را در بین مولفه‌ها داشته و از نظر کارشناسان ؛ شرایط متفاوت شرکت‌های جدید بیشترین اهمیت را داشته اند و در ادامه پیشنهادهایی ارائه گردید.

واژگان کلیدی: جذب مشتری، مدل پورتر، بیمه، بیمه عمر، شرکت بیمه توسعه

منبع : فصلنامه اختصاصی بازاریابی پارس مدیر، دوره یک، شماره یک، زمستان ۱۳۹۴، صفحات ۵۳-۶۳

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

تعیین اولویت عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش در دفاتر خدمات بیمه مهسا ویسی * (الف)،  لاله بابایی(ب) الف: كارشناس ارشد  مدیریت بازرگانی mahsa.veisi65@gmail.com ب: دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان چکیده در بازار رقابتی امروز نیروی فروش اهرم اجرایی سازمان‌ها در جذب مشتری و فروش کالا یا خدمات است. بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌بندی ...
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه استان گیلان نویسندگان: دکتر کامبیز شاهرودی، صنم ابراهیم‌نیا چکیده این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه استان گیلان صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات كاربردی می‌باشد و بر اساس ماهیت، ...
ناکامی در خدمات‌رسانی و رفتار دگرگزینی مشتریان با استفاده از تحلیل شبکه فازی: شواهدی از صنعت بیمه فصلنامه بازاریابی و تبلیغات پارس‌مدیر، شماره دو، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱ تا ۱۵ نویسندگان:رضا آیبُد*، دکتر جمشید امانی و دكتر یاسان‌اله پوراشرف چکیده هدف از این پژوهش، بررسی ناکامی در خدمت‌رسانی و پیوندی است که با رفتار دگرگزینی دارد. نوع پژوهش به ...
دانشجویان، اساتید و پژوهشگران رشته مدیریت بازاریابی می‌توانند مقاله‌های خود را در حوزه بازاریابی بانک-بیمه برای نشر در فصلنامه اختصاصی بازاریابی پارس مدیر ارسال نمایند: بازاریابی بانک-بیمه : یکی از قابل توجه ترین تغییرات در زمینه توزیع خدمات مالی طی سال های گذشته ظهور و گسترش پدیده بانک بیمه بوده است. موسسات بانکی و شرکت های ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


parsmodir@gmail.com

برچسب


Copyright © ArashHabibi
Top