فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۲ بهار ۱۳۹۵

فصلنامه بازاریابی شماره 2

چاپ

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره دو

فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات

سال : دوم، بهار ۱۳۹۵

شماره یک

فهرست مقاله های منتشر شده

  1. ناکامی در خدمات‌رسانی و رفتار دگرگزینی مشتریان با استفاده از تحلیل شبکه فازی
  2. تحلیل ارتباط بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های شهروند تهران
  3. ضرورت تدوین استراتژی های بازاریابی در دوران پساتحریم
  4. مدلسازی روابط میان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مجازی
  5. مفهوم سازی پول بی وطن در بستر جهانی شدن و بازار تجارت جهانی
  6. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه استان گیلان
  7. بررسی تاثیر عادات خلاقیت فردی بر کیفیت ارائه خدمات و ارائه پیشنهاد به منظور ارتقاء
  8. بررسی تأثیر استراتژی های کاهش ریسک بر ریسک ادراک شده مصرف کننده
  9. شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های توسعه بازار
  10. بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده بر تصویرذهنی و وفاداری به نام و نشان تجاری در بازار خدمات