فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۱ بهار ۱۳۹۴

فصلنامه بازاریابی شماره یک

چاپ

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره یک

فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات

سال : اول، زمستان ۱۳۹۴

شماره یک

فهرست مقاله های منتشر شده

  1. هوش تجاری: مفهوم سازی و ایجاد مقیاسی جهت سنجش زیرساخت‌های آن
  2. بررسی رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایتمندی مشتری و قصد خرید مجدد
  3. بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران
  4. تحلیل شکاف کیفیت خدمات فروشگاه‌های الکترونیک با تکنیک وب کوال
  5. شناسایی عوامل موثر بر جذب مشتری بیمه عمر با استفاده از ۵ نیروی رقابتی پورتر
  6. بررسی تاثیر شخصیت برند بر پیامدهای مرتبط با آن
  7. بررسی رضایتمندی شهروندان از خدمات معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان شهرداری
  8. بررسی مقایسه ای شرکتهای کوچک و بزرگ : از نقطه نظر نهادینه سازی اخلاق مدیران بازاریابی
  9. بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات
  10. شناسایی عناصر زیربنایی تجارت سیار با استفاده از مدل سه شاخگی