فصلنامه بازاریابی پاییز 97

فصلنامه بازاریابی پاییز ۹۷

فصلنامه بازاریابی پاییز ۹۷ منتشر شد

فصلنامه الکترونیک و تخصصی بازاریابی شماره ۱۲ سال چهارم

این فصلنامه شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی است. مدل مفهومی ارائه شده در این شماره از مقاله های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر می‌تواند به عنوان یک مقاله بیس برای مطالعات آینده پژوهشگران بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد.

فایل Doc و فایل PDF مقاله ها و همچنین پرسشنامه مورد استفاده در هر مقاله نیز قابل دسترسی است.

  1. تأثیر ابعاد تصویر ذهنی قیمت بر روی قصد خرید مشتریان
  2. تحلیل متغیرهای موجد مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه
  3. بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء در بازاریابی هوشمند
  4. طراحی الگوی فراگیر بهبود کیفیت خدمات درمانی با رویکرد ترکیبی کانو-سروکوال
  5. بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش
  6. شناسایی و طراحی الگوی روابط علی متغیرهای بانکداری الکترونیک
  7. کاربرد تئوری خاکستری در مدیریت بازاریابی
  8. مطالعه مقایسه ای تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از شرکت شیرین عسل تبریز نسبت به شرکتهای رقیب
  9. طراحی مقیاس سنجش کیفیت خدمات فروشگاه‌های اینترنتی با تکنیک دلفی خاکستری
  10. تعیین ارتباط نگرش به تبلیغات صحه‌گذار و ارزش ویژه برند با توصیه خرید به دیگران

برای ارسال مقاله جدید به فصلنامه بازاریابی پارس مدیر از منوی ثبت مقاله استفاده کنید.