فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۳ تابستان ۱۳۹۵

چاپ

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره سه

فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات

سال : دوم، تابستان ۱۳۹۵

شماره سه

فهرست مقاله های منتشر شده

  1. بخش‌بندی مشتریان براساس ارزش دوره حیات و شبکه‌های عصبی مصنوعی
  2. مدلسازی فازی ساختارهای حلقه بسته مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر بازاریابی سبز
  3. برهمکنش مرکز کنترل و رضایت شغلی جهت کسب مزیت رقابتی پایدار
  4. بررسی تاثیر وفاداری کارکنان و کیفیت خدمات بر عملکرد شرکت در صنایع خدماتی
  5. بررسی کارایی شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی با تحلیل پوششی داده‌ها
  6. سنجش موقعیت رقابتی و ابزاری مرکز مالی تهران در مقایسه با مراکز مالی نوظهور
  7. بررسی تاثیر نگرش و قصد خرید مشتریان برندهای خرده فروشی
  8. بررسی میزان رضایت الکترونیک کارافرینان از عملکرد دستگاه‌های کارت خوان در کسب و کارهای کوچک و متوسط
  9. طراحی سازمان بر پایه مدل کسب و کار با رویکردی بر مدلسازی ساختاری تفسیری
  10. زنجیره تامین چابک راهکار کسب مزیت رقابتی در صنعت