فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۴ پاییز ۱۳۹۵

فصلنامه بازاریابی شماره 4

چاپ

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره چهار

فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات

سال : دوم، پاییز ۱۳۹۵

شماره چهار

فهرست مقاله های منتشر شده

تاثیر ابعاد برند خدمات و اثربخشی ارتباطات جایگاه برند بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه سینا

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی موبایلی در هتلهای شهر اهواز

شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بازار فروش مستقیم

تاثیر بکارگیری خدمات موبایل بانک بر ارزش ویژه برند بانک انصار از دیدگاه مشتریان

تأثیر ابعاد تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مصرف‌کنندگان با میانجی رضایت

تاثیر وابستگی‌های سازمانی بر رفتار مصرف‌کننده

بررسی رابطه بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند

پایش عملکرد استعدادیابی فروش با استفاده از تکنیک سلسله‌مراتبی فازی و ارزیابی مجموع نسبت‌ها ARAS

تاثیر نوآوری و رهبری تحول آفرین بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر عملکردی نیروی فروش در ارتقای سطح درآمد سازمان