فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۵ زمستان ۱۳۹۵

فصلنامه بازاریابی پارسمدیر شماره 5

چاپ

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره پنج

فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات

سال : دوم، زمستان ۱۳۹۵

شماره پنج

فهرست مقاله های منتشر شده