فصلنامه بازاریابی پارس‌مدیر؛ شماره ۶ بهار ۱۳۹۶

فصلنامه بازاریابی پارسمدیر 6

چاپ

فهرست کامل مقاله‌های فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شماره شش

فصلنامه الکترونیک پارس مدیر، اختصاصی بازاریابی و تبلیغات

سال : سوم، بهار ۱۳۹۶

شماره پنج

فهرست مقاله های منتشر شده