بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان آذربایجان‌غربی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۴

ساناز جهانگیری* (الف)، دکتر محمود حیدری (ب)

چکیده

حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند. خدمات گمرکی از عوامل مؤثر در توسعه صادرات کالا و خدمات میباشند.
بررسی نقش گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان آذربایجان‌غربی رسالت تحقیق حاضر میباشد. پرسشنامه طراحی شده (محقق ساخته) در این پژوهش؛ دربردارنده ۲۰ پرسش میباشد که به کمک آن، و با کاربرد طیف چندگزینهای لیکرت، دانستههای نمونه آماری اندازهگیری شدهاست. پژوهش حاضر؛ از حیث هدف، کاربردی، و از روزنِ چگونگی گردآوری دادهها، توصیفی بوده و سرشتی پیمایشی دارد. روش آماری استفاده شده جهت آزمون فرضیههای تحقیق؛ آزمون دوجملهای و آزمون فریدمن میباشد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که باتوجه به تأئید تمام فرضیات، از حیث رتبهبندی اثرات گمرک الکترونیک بااستفاده از آزمون فریدمن، اطلاعرسانی بموقع به صادرکنندگان بالاترین اولویت را دارا میباشد.

واژگان کلیدی: تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گمرک الکترونیکی، تسهیل صادرات
دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید