تأثیر هوشمندی بازار بر توسعه خدمات جدید در شرکت مخابرات همدان

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۳، شماره ۶، بهار ۹۶

طالبیانی، مریم (الف)، صمدی، عباس (ب)، جمشیدی، امیر(ج)

چکیده

با توجه به رشد و پیشرفت چشمگیر و پیشرفت فناوری اطلاعات در بازارهای شدیداً رقابتی امروزی، کسب اطلاعات و دانش درباره عوامل بازار تبدیل به یک سلاح استراتژیک بسیار مهم برای شرکت‌ها شده است. شرکت‌ها همواره به دنبال دستیابی به اطلاعات اساسی در حوزه‌های مختلف ازجمله بازار، مشتریان، رقبا و … می‌باشند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه و بهتری، با توجه به شرایط مختلف بازار بگیرند و در شرایط رقابتی موجود فعالیت نمایند و یا حداقل از استراتژی سهم بازار و یا ثبات استفاده نمایند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هوشمندی بازار بر توسعه خدمات جدید در مخابرات همدان پرداخته است. این مطالعه ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری را مدیران و کارشناس مسئولان شرکت مخابرات استان همدان تشکیل می‌دهند(۱۳۰ نفر). برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری برابر ۹۷ نفر تعیین شد. هوشمندی بازار توسط عوامل هوشمندی رقبا، مزیت رقابتی، ارتباطات، هوشمندی مشتریان، توسعه ایده، بازار سنجی، کیفیت خدمات در قالب ۵ فرضیه و یک پرسشنامه با ۲۸ گویه موردبررسی قرار گرفت و یافته‌ها نشان دادند، هوشمندی بازار بر توسعه خدمات جدید در شرکت مخابرات همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی: هوشمندی بازار، توسعه خدمات جدید، هوشمندی رقبا

 
دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید