مروری جامع بر پژوهش های هوش رقابتی در سازمان های ایران

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۲، شماره ۵، زمستان ۹۵

ویدا سلیمی دانقرالو (الف)

چکیده

رقابت در فضای جهانی شدن و انفجار اطلاعات در سال های اخیر به یکی از چالش های سازمان های امروزی تبدیل شده است. در چنین فضایی، موفقیت سازمانها وابسته به آگاهی از اطلاعات محیط، رقبا،بازار و.. می‌باشد. هوش رقابتی به عنوان یک ابزار کلیدی این امکان را برای مدیران و سازمان ها می‌دهد تا بتوانند در محیط رقابتی امروزی کسب موفقیت نمایند. هدف از تحقیق حاضربررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه هوش رقابتی در سازمان ها و شرکت های ایران بود. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای تعریف جامع و عملی ای از هوش رقابتی در سازمان ها را ارائه نماید. همچنین تحقیق کنونی به تبیین اهمیت و ضرورت هوش رقابتی در فضای رقابتی امروزی می‌پردازد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که هوش رقابتی را در سازمان های ایران می‌توان به طور کلی به دو گروه هوش رقابتی در ارتباط با بازاریابی و هوش رقابتی در ارتباط با عملکرد سازمانی تقسیم بندی نمود. یافته های تحقیق کنونی می‌تواند مدیران سازمان ها را با ابعاد و قابلیت ها و توانمندی های هوش رقابتی در محیط های کسب و کار امروزی آگاه ساخته و در بهبود عملکرد سازمانی آنها را یاری نماید.

واژگان کلیدی: هوش رقابتی، سازمان های ایران، محیط های کسب و کار، فضای رقابتی

 

دانلود مقاله تمام متن

 برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید