خانه   »  فصلنامه شماره دو  »  بررسی تاثیر عادات خلاقیت فردی بر کیفیت ارائه خدمات و ارائه پیشنهاد به منظور ارتقاء

بررسی تاثیر عادات خلاقیت فردی بر کیفیت ارائه خدمات و ارائه پیشنهاد به منظور ارتقاء

بررسی تاثیر عادات خلاقیت فردی بر کیفیت ارائه خدمات و ارائه پیشنهاد به منظور ارتقاء

بررسی تاثیر عادات خلاقیت فردی بر کیفیت ارائه خدمات و ارائه پیشنهاد به منظور ارتقاء (مطالعه موردی: کارکنان بانک تجارت استان لرستان )

نوبسندگان: مسلم حقی و مجتبی حسینی فرد

چکیده
بانک ها به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات، افزایش رقابت، کارآیی و کاهش هزینه ها به وجود کارکنان و مدیران خلاق و نوآور نیازمندند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر عادات خلاقیت فردی بر کیفیت ارائه خدمات و ارائه پیشنهاد به منظور ارتقاء آن صورت گرفته است. این مطالعه توصیفی – تحلیلی در سال ۹۰-۱۳۸۹ انجام شد. حجم نمونه بر آورده شده ۱۱۵ نفر از ۲۰۰ نفربوده که از روش تصادفی ساده استفاده شده است.گرد آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد صورت گرفته است امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت ۵گزینه ای بود روایی پرسشنامه از طریق، نظرات اساتید و متخصصان و پایایی آن نیز با انجام پیش آزمون؛ پس آزمون در ۲٠ نفر از افراد جامعه پژوهش انجام و با ضریب همبستگی ۷۵/۸۵ درصد برای متغیر عادات خلاقیت و ۶۸/۹۱ درصد برای کیفیت ارائه خدمات تایید شد. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS 18 با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نتایج آن در سطح ۹۵/۰ به دست آمد. بر اساس یافته ها، فرضیه های هفت گانه تحقیق، در نتیجه تاثیر انواع عادات خلاقیت بر کیفیت ارائه خدمات مورد تایید قرار گرفت. ضریب همبستگی چند متغیره، ۴۷۰/۰ به دست آمد. ضریب رگرسیون با سطح معنی داری(۰۰۰/۰α) برابر ۴۷۰/۰ R= محاسبه شد. ضریب همبستگی تعدیل شده برای مدل برابر با ۱۷۰/۰است و می توان گفت که ۴۷۰/۰ از تغیرات متغیر معیار را می توان به وسیله رابطه خطی آن با متغیر مستقل پیش بینی تعیین کرد. تمام مولفه های متغیر مستقل تاثیر مثبت و معنا داری بر متغیر وابسته دارند و بیشترین تاثیر را مولفه «تفکر جانبی » بر متغیر وابسته یعنی «کیفیت ارائه خدمات » را دارا شد.

واژگان کلیدی: بانک تجارت، کیفیت ارائه خدمات، خلاقیت فردی، عادات.

دانلود اصل مقاله

مطالب مرتبط برچسب

مدلسازی روابط میان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مجازی نویسندگان: فروغ عسکری، هاجر ایزدیار و الهه رضایی چکیده با توسعه روزافزون فناوری و کاربرد آن در خدمات مالی و بانکداری، مدل‌های متعددی جهت پذیرش بانکداری مجازی ارائه شده است. بانک مجازی یک بانک رایانه ای است که قادر به انجام اکثر امور بانکی است که بانک های عادی انجام ...
دانشجویان، اساتید و پژوهشگران رشته مدیریت بازاریابی می‌توانند مقاله‌های خود را در حوزه بازاریابی بانک-بیمه برای نشر در فصلنامه اختصاصی بازاریابی پارس مدیر ارسال نمایند: بازاریابی بانک-بیمه : یکی از قابل توجه ترین تغییرات در زمینه توزیع خدمات مالی طی سال های گذشته ظهور و گسترش پدیده بانک بیمه بوده است. موسسات بانکی و شرکت های ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Copyright © ArashHabibi
Top