دسته: آرشیو فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

آرشیو فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شامل فصلنامه های منتشر شده بازاریابی و مقاله های منتشر شده پیشین پارس مدیر

فصلنامه بازاریابی بهار ۹۸

فصلنامه بازاریابی بهار ۹۸ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه بازاریابی پاییز 97

فصلنامه بازاریابی پاییز ۹۷

فصلنامه بازاریابی پائیز۹۷ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه بازاریابی تابستان 97

فصلنامه بازاریابی تابستان ۹۷

فصلنامه بازاریابی تابستان ۹۷ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه بهار 1396

فصلنامه بازاریابی بهار ۹۶

فصلنامه بازاریابی بهار ۹۶ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه زمستان 1395

فصلنامه بازاریابی زمستان ۹۵

فصلنامه بازاریابی زمستان ۹۵ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه پاییز 1395

فصلنامه  بازاریابی پاییز ۹۵

فصلنامه بازاریابی پاییز ۹۵ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه تابستان 1395

فصلنامه  بازاریابی تابستان ۹۵

فصلنامه بازاریابی تابستان ۹۵ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه بهار 1395

فصلنامه  بازاریابی بهار ۹۵

فصلنامه بازاریابی بهار ۹۵ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه زمستان 1394

فصلنامه بازاریابی زمستان ۹۴

فصلنامه بازاریابی زمستان ۹۴ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir