دسته: آرشیو فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

آرشیو فصلنامه بازاریابی پارس مدیر شامل فصلنامه های منتشر شده بازاریابی و مقاله های منتشر شده پیشین پارس مدیر

فصلنامه بازاریابی بهار 98

فصلنامه بازاریابی بهار ۹۸

فصلنامه بازاریابی بهار ۹۸ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه بازاریابی زمستان 97

فصلنامه بازاریابی زمستان ۹۷

فصلنامه بازاریابی زمستان ۹۷ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه بازاریابی پاییز 97

فصلنامه بازاریابی پاییز ۹۷

فصلنامه بازاریابی پائیز۹۷ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه بازاریابی تابستان 97

فصلنامه بازاریابی تابستان ۹۷

فصلنامه بازاریابی تابستان ۹۷ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه بازاریابی بهار 97

فصلنامه بازاریابی بهار ۹۷

فصلنامه الکترونیک بازاریابی پارس مدیر شامل مقالات جدید علمی و پژوهشی بازاریابی برای پژوهشگران منتشر شد. فصلنامه بازاریابی بهار ۹۷ شماره ۱۰

فصلنامه بازاریابی زمستان 96

فصلنامه  بازاریابی زمستان ۹۶

فصلنامه بازاریابی زمستان ۹۶ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه بازاریابی پاییز 96

فصلنامه بازاریابی پاییز ۹۶

فصلنامه بازاریابی پاییز ۹۶ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه بازاریابی تابستان 96

فصلنامه بازاریابی تابستان ۹۶

فصلنامه بازاریابی تابستان ۹۶ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه بازاریابی بهار 96

فصلنامه بازاریابی بهار ۹۶

فصلنامه بازاریابی بهار ۹۶ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه زمستان 1395

فصلنامه بازاریابی زمستان ۹۵

فصلنامه بازاریابی زمستان ۹۵ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir