دسته: فصلنامه بازاریابی بهار 96

فصلنامه بازاریابی بهار 96

فصلنامه بازاریابی بهار ۹۶

فصلنامه بازاریابی بهار ۹۶ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir