دسته: فصلنامه بازاریابی تابستان 96

فصلنامه بازاریابی تابستان 96

فصلنامه بازاریابی تابستان ۹۶

فصلنامه بازاریابی تابستان ۹۶ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir