دسته: فصلنامه بازاریابی زمستان 95

فصلنامه زمستان 1395

فصلنامه بازاریابی زمستان ۹۵

فصلنامه بازاریابی زمستان ۹۵ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir