دسته: فصلنامه بازاریابی زمستان 96

فصلنامه بازاریابی زمستان 96

فصلنامه  بازاریابی زمستان ۹۶

فصلنامه بازاریابی زمستان ۹۶ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir