دسته: فصلنامه بازاریابی زمستان 97

فصلنامه بازاریابی سال چهارم شماره 13 زمستان 1397 شامل ده مقاله جدید بازاریابی توسط سایت پارس مدیر به صورت الکترونیک منتشر گردید.

فصلنامه بازاریابی زمستان 97

فصلنامه بازاریابی زمستان ۹۷

فصلنامه بازاریابی زمستان ۹۷ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir