دسته: فصلنامه بازاریابی پاییز 95

فصلنامه پاییز 1395

فصلنامه  بازاریابی پاییز ۹۵

فصلنامه بازاریابی پاییز ۹۵ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir