دسته: فصلنامه بازاریابی پاییز 96

فصلنامه بازاریابی پاییز 96

فصلنامه بازاریابی پاییز ۹۶

فصلنامه بازاریابی پاییز ۹۶ شامل ۱۰ مقاله علمی-پژوهشی جدید در زمینه بازاریابی همراه با مدل مفهومی به صورت الکترونیک منتشر گردید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.ir