تعیین اولویت عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش در دفاتر خدمات بیمه

تعیین اولویت عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش در دفاتر خدمات بیمه مهسا ویسی * (الف)،  لاله بابایی(ب) الف: كارشناس ارشد  مدیریت بازرگانی mahsa.veisi65@gmail.com ب: دانشجوی ...

تاثیر نوآوری و رهبری تحول آفرین بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان

تاثیر نوآوری و رهبری تحول آفرین بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان مریم سلاطی * (الف)،  مریم احمدی‌فرد (ب) مریم عدن‌ور (ج) و فریبا مومنی (د) الف: کارشناسی ...

پایش عملکرد استعدادیابی فروش با استفاده از تکنیک سلسله‌مراتبی فازی و ارزیابی مجموع نسبت‌ها ARAS

پایش عملکرد استعدادیابی فروش با استفاده از تکنیک سلسله‌مراتبی فازی و ارزیابی مجموع نسبت‌ها ARAS (مورد مطالعه: صنعت پوشاک ورزشی) فاطمه میردار منصورپناهی * (الف)،  فروغ ...

بررسی رابطه بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند

بررسی رابطه بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند (نمونه موردی: کارخانه نساجی بروجرد) امیر مولا * (الف) الف: كارشناس ارشد  مدیریت بازرگانی amirmola89@gmail.com چکیده در ﻋﺼﺮي ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي ...

تاثیر وابستگی‌های سازمانی بر رفتار مصرف‌کننده

تاثیر وابستگی‌های سازمانی بر رفتار مصرف‌کننده در بانک مسکن در شهر اصفهان حديث ابراهيمي * (الف)،  ملیحه جوانی(ب) الف: كارشناس ارشد  مدیریت بازرگانی ebrahimi_hadis30@yahoo.com ب: دانشجوی دکترای مدیریت ...

تأثیر ابعاد تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مصرف‌کنندگان با میانجی رضایت

تأثیر ابعاد تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی با استفاده از متغیر میانجی رضایت زهره رضایی *(الف) ، حسین منصوری(ب)، معصومه بخیت(ج)، مرتضی محمدی ...

تاثیر بکارگیری خدمات موبایل بانک بر ارزش ویژه برند بانک انصار از دیدگاه مشتریان

تاثیر بکارگیری خدمات موبایل بانک بر ارزش ویژه برند بانک انصار از دیدگاه مشتریان مهران فولادی* (الف)، محمود طاهریان فر(ب) چکیده این مطالعه به شناسایی اثرات احتمالی ابعاد ...

آرشیو موضوع : فصلنامه شماره چهار

تعیین اولویت عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش در دفاتر خدمات بیمه مهسا ویسی * (الف)،  لاله بابایی(ب) الف: كارشناس ارشد  مدیریت بازرگانی mahsa.veisi65@gmail.com ب: دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان چکیده در بازار رقابتی امروز نیروی فروش اهرم اجرایی سازمان‌ها در جذب مشتری و فروش کالا یا خدمات است. بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر عملکردی نیروی فروش در ارتقای سطح درآمد سازمان در دفاتر خدمات بیمه صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌های ...

۶ فروردین ۱۳۹۶ , ساعت ۲۳:۴۷

ثبت یک دیدگاه

211 بازدید

تاثیر نوآوری و رهبری تحول آفرین بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان مریم سلاطی * (الف)،  مریم احمدی‌فرد (ب) مریم عدن‌ور (ج) و فریبا مومنی (د) الف: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات salati.maryam@gmail.com ب: دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی ج: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع د: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل چکیده نوآوری زیربنای تداوم حیات سازمان در عرصه رقابت است. توازن میان اکتشاف نوآوری و به‌کارگیری آن و تأثیر آن بر عملکرد بازاریابی، می‌تواند در موفقیت شرکت‌های کارآفرین موثر باشد. ...

۶ فروردین ۱۳۹۶ , ساعت ۲۳:۴۲

ثبت یک دیدگاه

206 بازدید

پایش عملکرد استعدادیابی فروش با استفاده از تکنیک سلسله‌مراتبی فازی و ارزیابی مجموع نسبت‌ها ARAS (مورد مطالعه: صنعت پوشاک ورزشی) فاطمه میردار منصورپناهی * (الف)،  فروغ عسکری(ب) الف: دکتری مدیریت ورزشی fatemeh.mirdar.m.p@gmail.com ب: كارشناس ارشد مديريت بازرگانی گرایش بین الملل، دانشگاه پیام نور چکیده استعدادیابی فروش و شناسايي استعداد در عالم بازاریابی، مفهوم جديدي نيست با اين حال به حد کافی به اين موضوع توجه علمي و درستی  نشده است. مدیران بازاریابی نقش بسیار ویژه‌ای جهت شناسایی، رشد، ارتقا و ...

۶ فروردین ۱۳۹۶ , ساعت ۲۳:۳۹

ثبت یک دیدگاه

143 بازدید

بررسی رابطه بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند (نمونه موردی: کارخانه نساجی بروجرد) امیر مولا * (الف) الف: كارشناس ارشد  مدیریت بازرگانی amirmola89@gmail.com چکیده در ﻋﺼﺮي ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي روز ﺑـﻪ روز ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و‬‫ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ می‌یابد نمی‌توانند بدون توجه به قبول ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ های اجتماعی خویش در قبال ذینفعان و جامعه در شرایط فرارقابتی همچنان به حیات خویش ادامه دهند. آیا بازاریابی اجتماعی و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ پذیری شرکت ها در ارتقاء ارزش برند آنها اثرگذار است؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ در این ...

۶ فروردین ۱۳۹۶ , ساعت ۲۳:۳۷

ثبت یک دیدگاه

195 بازدید

تاثیر وابستگی‌های سازمانی بر رفتار مصرف‌کننده در بانک مسکن در شهر اصفهان حديث ابراهيمي * (الف)،  ملیحه جوانی(ب) الف: كارشناس ارشد  مدیریت بازرگانی ebrahimi_hadis30@yahoo.com ب: دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان چکیده هدف از این تحقیق، بررسی و تحلیل تاثیر وابستگی‌های سازمان بر رفتار مصرف‌کننده مي‌باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه اجرا پیمایشی با رویکرد همبستگی است.  جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریان شعب بانک مسکن در  شهر اصفهان مي¬باشد که به دلیل نامحدود ...

۶ فروردین ۱۳۹۶ , ساعت ۲۳:۳۴

ثبت یک دیدگاه

142 بازدید

تأثیر ابعاد تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی با استفاده از متغیر میانجی رضایت زهره رضایی *(الف) ، حسین منصوری(ب)، معصومه بخیت(ج)، مرتضی محمدی (د) چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تاکتیکهای بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مصرفکنندگان با استفاده از متغیر میانجی رضایت بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی از نظر هدف کاربردی که به شکل میدانی توسط محققین انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را مصرفکنندگان پوشاک ورزشی خارجی در سطح شهر تهران تشکیل داده بودند. نمونه ...

۱۲ بهمن ۱۳۹۵ , ساعت ۱۸:۱۵

ثبت یک دیدگاه

233 بازدید

تاثیر بکارگیری خدمات موبایل بانک بر ارزش ویژه برند بانک انصار از دیدگاه مشتریان مهران فولادی* (الف)، محمود طاهریان فر(ب) چکیده این مطالعه به شناسایی اثرات احتمالی ابعاد بکارگیری خدمات موبایل بانک (ویژگی‌های فناوری موبایل بانک، ویژگی‌های جمعیت شناختی کاربران و ویژگی‌های روان شناختی کاربران) بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان در بانک انصار می‌پردازد تا مشخص گردد رابطه هر یک از ابعاد بکارگیری خدمات موبایل بانک بر ارزش ویژه برند بانک انصار چگونه است و کدامیک ...

۱۲ بهمن ۱۳۹۵ , ساعت ۱۸:۱۲

ثبت یک دیدگاه

223 بازدید

صفحه 1 از 212

Copyright © ArashHabibi
Top