شناسایی و طراحی الگوی روابط علی متغیرهای بانکداری الکترونیک

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۴، شماره ۱۲، پاییز ۹۷

محمدباقر عاشوریان* (الف) سید ابراهیم هاشم جیردهی (ب)

چکیده

رشد فناوری دنیای تجارت و بازاریابی را دچار تحول کرده است و بانکداری سنتی نیز به سوی بانکداری الکترونیک سوق پیدا کرده است. متغیرهای موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک عبارتند از: سودمندی، سادگی، ریسک ادارک شده، لذت استفاده و اعتماد. این مطالعه یک پژوهش مشاهده ای از نوع پیمایش مقطعی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. مدیران ارشد و خبرگان حوزه بانکی نیز جامعه تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند.

مطالعه حاضر با هدف مدلسازی روابط میان متغیرهای موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک صورت گرفته است. این مطالعه به صورت موردی در بانک مسکن انجام شده است. در مدل‌های پذیرش بانکداری الکترونیک به عوامل متعددی اشاره شده است. در تمامی مدل‌ها این روابط یکسویه بوده و به پذیرش فناوری و نیت رفتار ختم می‌شوند. در این مطالعه الگوی روابط میان عوامل اصلی پذیرش بانکداری الکترونیک نشان داده شده است. براین اساس سادگی ادراک شده از بیشترین تاثیرگذاری برخوردار است و سودمندی ادراک شده از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است. همچنین اعتماد بیشترین تعامل را با سایر معیارهای موثر بر پذیرش بانک‌داری االکترونیک دارد.

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیک، اعتماد، ریسک، سادگی ادراک شده، سودمندی ادراک شده

برای خرید فایل ورد مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

5000 تومان – خرید

دانلود مقاله تمام متن