بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر شکوفایی تجارت الکترونیکی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۴، شماره ۱۳، زمستان ۹۷

ستار غیرتمند * (الف) علی ملاحسینی (ب)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر رتبه بندی عوامل موثر بر شکوفایی تجارت الکترونیکی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره بوده است. بدین منظور با درنظر گرفتن شرکت مهاجرتی ویستا به عنوان جامعه تحقیق، به بررسی اهمیت و عوامل موفقیت تجارت الکترونیکی پرداخته شده است. بدین منظور با استخراج ۶ معیار اصلی و ۲۲ زیرمعیار و طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی به بررسی این عوامل پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در این مطالعه شرکت جهانگردی ویستا را به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. متغیرهای اصلی ارزیابی استراتژی الکترونیکی، ارزیابی آموزشی، ارزیابی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، ارزیابی عوامل فرهنگی و اجتماعی، ارزیابی سیستم اطلاعاتی، ارزیابی سیاست‌های دولتی بوده اند. با توجه به نتایج پژوهش، مولفه استراتژی الکترونیکی از اولویت بیشتری برخوردار می باشد.

واژگان کلیدی:تجارت الکترونیکی، روش تصمیم گیری چند معیاره، فناوری اطلاعات، استراتژی الکترونیکی

5000 تومان – خرید

دانلود تمام متن