تاثیر آمیخته بازاریابی بر برچسب خصوصی ارزش ویژه برند

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۴، شماره ۱۳، زمستان ۹۷

انیسه قدرتی * (الف) مقدسه محمدیان (ب)

چکیده

امروزه از طریق استفاده مؤثر از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، سازمان ها می توانند به مشتریانشان محصولات متنوع با قیمت پایین و خدمات ویژه را در یک زمان ارائه دهند. پژوهش حاضر درصدد شناخت تاثیر آمیخته بازاریابی بر برچسب خصوصی ارزش ویژه برند محصولات لبنی بوده می باشد. این پژوهش از منظر ماهیت توصیفی-همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان فروشگاه های پخش محصولات لبنی در شیراز هستند. به دلیل نامحدود بودن جامعه، تعداد نمونه براساس فرمول کوکران، ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه استخراجی از پژوهش آبریل و رودریگز (۲۰۱۶) می‌باشد. نتایج توسط نرم‌افزار آموس نسخه ۲۲ با استفاده از آزمون معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که آمیخته بازاریابی بر برچسب خصوصی ارزش ویژه برند محصولات لبنی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. برچسب خصوصی برند در ارتباطات فروشگاه و تبلیغات فورشگاه، بر برچسب خصوصی ارزش ویژه برند تاثیر دارد. قیمت برچسب خصوصی برند، تناوب ترفیع پولی، فعالیت های تبلیغاتی بر برچسب خصوصی ارزش ویژه برند تاثیر معناداری نداشتند.

واژگان کلیدی: آمیخته بازاریابی، ارزش ویژه برند، ارزش برند

5000 تومان – خرید

دانلود مقاله تمام متن