نقش ابعاد بسته‌بندی در رفتار مصرف کننده با نقش واسطه‌ای ارزش ویژه برند

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۴، شماره ۱۳، زمستان ۹۷

احسان روشن پرتو * (الف) پیمان غفاری آشتیانی (ب)

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین نقش ابعاد بسته بندی بر رفتار مصرف کنندگان با نقش واسطه‌ای ارزش ویژه برند می باشد. از این رو با در نظر گرفتن مصرف کنندگان محصولات رامک، با استفاده از ابزار پرسشنامه، به جمع آوری داده ها پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر در نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. تاثیر ابعاد بسته بندی بر رفتار مصرف کننده و اهمیت ارزش ویژه برند مورد سنجش قرار گرفته است. براساسا نتایج به دست آمده بسته بندی با نقش واسطه‌ای ارزش ویژه برند بر رفتار مصرف کننده تاثیر گذار هستند. ابعاد بسته بندی، رنگ، جنس، نوآوری و طراحی بسته بندی با نقش واسطه‌ای ارزش ویژه برند بر رفتار مصرف کننده تاثیرگذار است.

واژگان کلیدی: ابعاد بسته بندی، ارزش ویژه برند، رفتار مصرف کننده، مشتری محوری

5000 تومان – خرید

دانلود مقاله تمام متن