تببین عوامل شناختی و موثر بر تکرار خرید الکترونیکی در تجارت الکترونیک

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۴، شماره ۱۳، زمستان ۹۷

عیسی دولتی * (الف)

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل  شناختی و موثر بر تکرار خرید الکترونیکی در تجارت الکترونیک می باشد. از این رو با در نظر گرفتن فروشگاه اینترنتی دیجی کالا به بررسی این موضوع پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از نظریه های نردبانی(عوامل شناختی)، و نظریه تصمیم گیری براساس احساسات(عوامل موثر)، به بررسی عوامل موثر بر تکرار خرید الکترونیکی پرداخته شده است. بدین منظور کاربران پایگاه اینترنتی دیجی کالا به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شد. با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه نامتناهی، تعداد نمونه ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد.  ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه می باشد. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-PLS به تجزیه و تحلیل داده ها  پرداخته شد. از  روش های تحلیل مسیر و معادلات ساختاری به منظور بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل شده، متغیرهای انگیزش، لذت، کیفیت محصول و کیفیت خدمات به صورت مستقیم و همچنین با نقش واسطه ای ارزش درک شده بر تکرار خرید تاثیر معناداری داشته اند. متغیر ریسک درک شده نه به صورت مستقیم و نه به صورت غیرمستقیم تاثیری بر تکرار خرید نداشته است.

واژگان کلیدی: عوامل شناختی، نظریه نردبانی، تصمیم گیری احساسی، خرید الکترونیکی

5000 تومان – خرید

دانولد مقاله تمام متن