بررسی تأثیر بازارگرایی صادرات و جهت‌گیری راهبردی بر عملکرد صادراتی

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر، دوره ۴، شماره ۱۳، زمستان ۹۷

مریم عبدلی* (الف)

چکیده

مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و تکیه بر درآمدهای نفتی سبب ایجاد اقتصادی متأثر از عوامل خارجی بالأخص درآمدهای ناپایدار نفتی شده است. با این ویژگی اقتصاد ایران، میتوان به اهمیت و نقش صادرات غیرنفتی در کشور پی برد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بازارگرایی صادرات و جهت‌گیری راهبردی بر عملکرد صادراتی در صنعت صنایع غذایی می‌باشد. این مطالعه با استفاده از طرح پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی انجام شد. بدین منظور مدیران بازاریابی در شرکتهای صادراتی صنایع غذایی در کلان شهر تبریز به عنوان جامعه آماری می‌باشد که تعداد شرکتهای صادراتی صنایع غذایی در شهر تبریز برابر با ۱۳۵ شرکت می‌باشد؛ بنابراین جامعه آماری این تحقیق، مدیران بازاریابی این شرکتها می باشد که بصورت تمام شمار انتخاب شده است و از پرسشنامه های استاندارد برای گردآوری دیدگاه‌های مدیران بازاریابی استفاده شده است. پایایی همه متغیر در دامنه قابل‌ قبول قرار دارن و پایایی کل پرسشنامه برابر با ۰٫۹۳ می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کمترین مربعات جزیی و نرم‌افزار PLS-Graph  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که جهت‌گیری راهبردی و بازارگرایی صادرات بصورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق قابلیت پویای مدیریت دانش بر عملکرد صادرات تأثیر دارد.

واژگان کلیدی: بازارگرایی صادرات، جهتگیری راهبردی، عملکرد صادراتی و قابلیتهای پویای مدیریت دانش

5000 تومان – خرید

دانولد مقاله تمام متن