تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کننده

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۴، بهار ۹۸

مصطفی کاظم خواه (الف)

چکیده

هدف این مقاله تاکید بر تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان با استفاده از پژوهش های مستند می باشد. روش تحقیق مراحل زیر را در بر می گیرد:

۱) تبیین اهداف اصلی تحقیق، یعنی بررسی ارتباط بین ارتباطات جامع بازاریابی و رفتار مصرف کننده

۲) تعیین فاکتورهای تاثیرگذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان از طریق ارتباطات جامع بازاریابی

۳) معرفی ابزار به کار رفته برای جمع آوری، پردازش و تحلیل یافته های به دست آمده از تحقیقات که از این قرار می باشند:

الف) تعدادی از مقالات علمی منتشر شده در پایگاه های داده ی معروف گزینش و بررسی شدند؛ ب) عناوین کتاب های چاپ شده در حوزه ی مورد نظر مورد بررسی قرار گرفتند؛ ج) مواردی که در رسیدن به اهداف تحقیقاتی فوق الذکر دخیل بودند شناسایی شدند.

 امروزه مصرف کنندگان از منابع اطلاعاتی متعددی استفاده می کنند و ارتباطات جامع بازاریابی از ارزش فوق العاده ای برخوردار گردیده است. کمپین های ارتباطات جامع بازاریابی که کاملا هدفمند هستند بر پایه ی قدرت ابزارهای ارتباطاتی موجود پی ریزی شده اند تا بر رفتار مخاطب مورد نظر تاثیر مطلوبی برجای بگذارند.

 

واژگان کلیدی: ارتباطات جامع بازاریابی، رفتار مصرف کننده، نظر، پیام.

دانلود مقاله تمام متن