تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر رفتار مشتری

فصلنامه بازاریابی پارس مدیر

دوره ۵، شماره ۱۴، بهار ۹۸

ستار غیرتمند* (الف) دکتر بیژن عابدینی (ب)

چکیده

هدف پژوهش حاضر ایجاد ارزش ویژه برند با به کارگیری بازاریابی شبکه‌های اجتماعی با استفاده از روش معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه موردنظر کاربران شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام گوشی‌های همراه سامسونگ می‌باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری نامحدود به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های شبکه‌های اجتماعی و ارزش ویژه برند استفاده شده است. برای سهولت جمع آوری داده‌ها و دسترسی به کاربران شبکه‌های اجتماعی پرسشنامه‌های الکترونیکی طراحی شد. پس از جمع آوری داده‌ها، با استفاده از نرم افزار LISREL و SPSS به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش، ابعاد شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند تاثیر گذار هستند. سرگرمی، تعامل، شخصی سازی و بازاریابی دهان به دهان در این پژوهش تاثیر مستقیم و معناداری بر ارزش ویژه برند دارا بودند. براساس رتبه بندی انجام شده، در بازاریابی شبکه‌های اجتماعی تداعی برند دارای بالاترین رتبه می‌باشد.

واژگان کلیدی:  بازاریابی، شبکه‌های اجتماعی، ارزش ویژه برند

دانلود مقاله تمام متن